vyberte jazyk

Mimořádná univerzální hodnota

Mimořádná univerzální hodnota

Přeshraniční statek Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří se nachází v Krušných horách, evropském středohoří na jihovýchodě Spolkové republiky Německo a na severozápadě České republiky. Jedná se o geografickou, historickou a kulturní jednotku, která se vytvořila během dlouhé společné historie a dodnes je s ní spjata. Sériový statek tvoří 22 komponent, které reprezentují historickou hornickou a montánní krajinu. Jednotlivé komponenty statku byly pečlivě vybrány tak, aby dosvědčily rozhodující vliv po staletí trvajících hornických aktivit na rozvoj specifické krajiny a s ní spojené společnosti.

Každou komponentu charakterizuje specifická kombinace tří hlavních určujících znaků, které jsou rozhodující pro mimořádnou univerzální hodnotu statku:


celosvětový význam v oblasti báňských technologií a montánních věd

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví o globálním vlivu českého a saského rudního hornictví pro rozvoj důlních a úpravárenských technologií a vznik nových vědeckých poznatků. Od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě a podmínily jejích úspěšný vývoj. Jako příklady lze uvést inovace v oblasti čerpání důlních vod a hutního zpracování rud, vytvoření prvních geologických map, vydání zásadních příruček a učebnic hornictví a hutnictví (zejména De re metallica Georgia Agricoly z roku1556) nebo založení nejstarší dosud existující báňské vysoké školy na světě ve Freibergu (1765).


Revoluční systém státem řízené báňské správy

V Krušných horách byl v 16. století vytvořen na svou dobu revoluční centralizovaný systém báňské správy (direktivní princip), který měl pozitivní vliv na vývoj báňského zákonodárství a financování báňských projektů, a stal se tak motorem dynamického rozvoje hornictví v regionu. Direktivní princip se stal vzorem pro hornické regiony v celé kontinentální Evropě a ovlivnil i vznik specifické krušnohorské kultury spojené s hornictvím.


Jedinečná hornická kulturní krajina

Díky mimořádné bohatosti a pestrosti rud, které byly po staletí těženy na mnoha místech Krušných hor, se zde od 12. do 20. století vyvinula přeshraniční hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami, která je jedinečná i v globálním kontextu.