vyberte jazyk

Mimořádná univerzální hodnota

Přeshraniční statek Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří se nachází v Krušných horách, evropském středohoří na jihovýchodě Spolkové republiky Německo a na severozápadě České republiky. Jedná se o geografickou, historickou a kulturní jednotku, která se vytvořila během dlouhé společné historie a dodnes je s ní spjata. Sériový statek tvoří 85 komponent, které reprezentují historickou hornickou a montánní krajinu. Jednotlivé komponenty statku byly pečlivě vybrány tak, aby dosvědčily rozhodující vliv po staletí trvajících hornických aktivit na rozvoj specifické krajiny a s ní spojené společnosti.

Každou komponentu charakterizuje specifická kombinace tří hlavních určujících znaků, které jsou rozhodující pro mimořádnou univerzální hodnotu statku:


V čase nepřerušená historie hornictví sahající velmi daleko do minulosti:

Od středověku až po současnost se v Krušnohoří těžilo a zpracovávalo velké množství různých rud a jiných nerostných surovin. Během staletí se na tomto základě vytvořila na obou stranách česko-německé hranice hornická kulturní krajina mimořádného univerzálního významu.


Rozmanitost těžených a zpracovávaných nerostných surovin:

Pro Krušnohoří je dodnes typická výjimečná rozmanitost nerostných surovin, které se zde vyskytují na relativně malém geografickém prostoru, počínaje stříbrem přes olovo, cín, měď, železo, kobalt, arzen, wolfram, vizmut, nikl a zinek až po uran a další suroviny jako jíl, kaolin, vápenec, mramor a černé uhlí.


Široké spektrum hornických, průmyslových a kulturních památek a s nimi souvisejících kulturních hodnot:

Hornictví a hutnictví rozhodujícím způsobem formovaly nejen krajinu, ale také architekturu, umění, kulturu a vědu stejně jako ekonomiku, politiku a celou společnost Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří. Tento trvalý vliv hornictví je dodnes patrný na velkém počtu původních historických památek i krajinných, kulturních a ekonomických atributů regionu.