vyberte jazyk

Mimořádná univerzální hodnota

Čím je Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří jedinečný v celosvětovém kontextu?

V rámci nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na zápis na Seznam světového dědictví byla uplatněna tři z celkem šesti možných kritérií světového dědictví, která jsou stanovena ve směrnicích UNESCO.

Přeshraniční Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 komponent, které jsou svědectvím formujícího vlivu hornické činnosti trvající po celá staletí na vývoj kulturní krajiny a s ní související historie. 

Důvody pro zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO vyplývají zejména z:


Kritérium II

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je výjimečným svědectvím o mimořádném významu a silném globálním vlivu česko-saské těžby rud jako centra technologických a vědeckých inovací od renesance až po novověk. V různých obdobích hornické historie vzešly z Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří významné výdobytky spojené s hornictvím, které byly úspěšně přeneseny do jiných hornických oblastí nebo významně ovlivnily další vývoj.


Technologické a vědecké výdobytky báňského průmyslu

Z česko-saského rudného hornictví vzešly vynikající technologické a vědecké výdobytky, které významně ovlivnily vývoj v jiných hornických oblastech na celém světě, například inovace v oblasti čerpání důlní vody nebo hutnického zpracování rudy, tvorba prvních geologických map, tisk prvních hornických učebnic a naučných knih nebo založení první hornické vysoké školy na světě ve Freibergu.


Kritérium III

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je výjimečným svědectvím o technologických, vědeckých, správních, vzdělávacích a sociálních aspektech, které podtrhují nehmotný rozměr tradic, představ a přesvědčení lidí spojených s kulturou formovanou hornictvím v Krušných horách.


Vznik státem řízeného systému těžby

Státem řízený systém těžby (direktivní princip), který se vyvinul v Krušných horách a později se rozšířil po celé Evropě, znamenal nejen revoluci v samotné správě dolů, ale měl také dopad na právní systém a financování důlních projektů. Byl tak hlavní hnací silou dynamického rozvoje báňského průmyslu v regionu. Kromě toho také formoval společenské poměry a napomáhal vzniku hornické kultury (viz mj. hornické přehlídky).


Kritérium IV

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je výjimečným příkladem přeshraničního regionu, v němž se v důsledku více než 800 let trvající těžby (12.–20. století) vyvinula jedinečná hornická kulturní krajina.


Vývoj hornické kulturní krajiny ovlivněné těžbou nerostných surovin

Na základě mimořádné rozmanitosti rud (surovin) a jejich koncentrace v určitých oblastech vznikla v důsledku jejich dobývání přeshraniční hornická kulturní krajina, která je dodnes patrná v horních městech a přidružených hornických krajinách, a je tak v celosvětovém kontextu jedinečná.