vyberte jazyk

Horní Blatná je jedním z nejnázornějších příkladů krušnohorských horních měst budovaných plánovitě v 16. století v důsledku bohatých nálezů rud. Na rozdíl od řady jiných horních měst zakládaných poblíž ložisek stříbrných rud je Horní Blatná jediným příkladem města, které za své založení vděčí ložiskům rud cínu. Město bylo založeno v roce 1534 saským kurfiřtem Johannem Friedrichem na „zelené louce“. Podobně jako saský Marienberg se vyznačuje velkým, téměř čtvercovým náměstím a pravoúhlou uliční sítí. Renesanční urbanistická struktura města je dosud výborně zachovaná, dochovalo se zde i několik cenných objektů s goticko-renesančními jádry. Ve větším souboru jsou dochovány i mladší objekty lidové architektury z 18. století s hrázděnými konstrukcemi. V roce 1992 bylo historické jádro města prohlášeno za městskou památkovou zónu, v níž se nachází několik objektů chráněných jako kulturní památky.

Impressions