select language

Przyjęcie na listę obiektów światowego dziedzictwa

Przyjęcie na listę obiektów światowego dziedzictwa stanowi długotrwały, trwający częstokroć wiele lat proces. Warunkiem pomyślnego przyjęcia jest udokumentowanie nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości.

Kryteria oceny nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości są ustalone w "Wytycznych n/t realizacji porozumienia o ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego". Do istotnych warunków należą ogólne kryteria "autentyczności" tzn. historycznej prawdziwości i "integralności" tzn. nienaruszalności miejsca.

Dziesięć dalszych, ustalonych w wytycznych, kryteriów służy do bliższego ustalenia nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości. Dla przyjęcia na listę światowego dziedzictwa konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z tych kryteriów. Kryteriami takimi mogą być na przykład wyjątkowe osiągnięcie artystyczne bądź też istotny wpływ na architekturę, urbanistykę lub ukształtowanie krajobrazu w danym okresie czasu lub na danym obszarze kulturowym. Obok udokumentowania nadzwyczajnej i uniwersalnej wartości zasadniczym elementem składowym dokumentacji wniosku jest opis stanu zachowania oraz mechanizmów ochrony i administracji. Wymagany jest ponadto plan zarządzania, zapewniającego zachowanie dobra dziedzictwa w przyszłości.

Całość dokumentacji wniosku zostaje przesłana przez państwo-sygnatariusza konwencji do Centrum Dziedzictwa Światowego w Paryżu. Niemieckie wnioski są kierowane przez właściwe ministerstwo kraju związkowego za pośrednictwem konferencji ministrów kultury do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przekazuje je dalej do Centrum Dziedzictwa Światowego poprzez stałe przedstawicielstwo Niemiec przy UNESCO. Decyzja o wpisaniu na listę jest podejmowana poprzez Komitet Światowego Dziedzictwa. Podstawę decyzji stanowi wielostopniowa procedura kontrolna, realizowana przez międzynarodową organizację ekspercką (), której powierzono jej ewaluację. Proces od chwili złożenia wniosku do podjęcia decyzji trwa co najmniej 18 miesięcy.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de