select language

Współpraca saksońsko-czeska

Od 2003 r. przy realizacji projektu światowego dziedzictwa współpracują ściśle ze sobą inicjatywy po obu stronach granicy niemiecko-czeskiej. Wybór nominowanych obiektów miał miejsce w okresie do 2012 r. w ramach transgranicznych projektów UE.

W celu sporządzenia wniosku o przyjęcie na listę światowego dziedzictwa powołana została wiosną 2012 r. saksońsko-czeska grupa robocza (mixed working group) z udziałem ekspertów z obu regionów. Na szczeblu ministerstw decyzje na temat całości postępowania są podejmowane przez saksońsko-czeski zespół sterujący z udziałem przedstawicieli obu ministerstw i podporządkowanych specjalistycznych urzędów.

Ta owocna współpraca będzie kontynuowana w zarządzie przyszłego miejsca światowego dziedzictwa "Górniczy Krajobraz Kulturowy Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří)". Do tego celu przewidziana jest następująca struktura:

Dwustronny zespół sterujący

Na szczeblu ministerstw zostanie utworzony dwustronny zespół sterujący według wytycznych § 135. W corocznych spotkania zespołu sterującego biorą udział przedstawiciele właściwych ministerstw krajów-sygnatariuszy konwencji, dwustronnej grupy doradczej oraz krajowych placówek administracyjnych.

Zadania zespołu sterującego obejmują m.in. reprezentowanie interesów danych państw, wzajemne informowanie się, koordynowanie, strategiczne planowanie, wyjaśnianie kwestii zwązanych z finansowaniem wspólnych projektów w celu spopularyzowania miejsca światowego dziedzictwa wobec (fachowej) opinii publicznej oraz zatwierdzanie zaktualizowanych wersji transgranicznego planu zarządzania.

Dwustronna grupa doradcza

Na szczeblu regionalnym utworzona zostanie dwustronna grupa doradcza (BBG), odpowiedzialna za koordynację wszelkich wspólnych przedsięwzięć.

Składa się ona z przedstawicieli ministerstw, urzędów ochrony zabytków, fachowych instytucji jak również przedstawicieli krajowych jednostek administracyjnych (Stowarzyszenie Dziedzictwa Światowego, Region Górniczy o.p.s.).

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de