Těžbou rud formovaná krajina severně od bývalého vápence. horního města Měděnec je důležitou součástí montánního dědictví ve středním Krušnohoří. Střediskem těžby byl zvláště vrch Mědník, kde je doložena těžba železných a stříbronosných měděných rud z tvrdých skarnových hornin po dobu téměř šesti století. Morfologicky nápadný vrch s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674 na svém vrcholu je v krušnohorském i celoevropském kontextu mimořádný obrovskou koncentrací historických důlních děl. Na malé ploše se zde nachází na 70 větších i menších štol a jam z 15. až 19. století, po nichž zde zbyly převážně zasutá ústí, trychtýřovité pinky a odvaly hlušiny. Podzemí Mědníku je v současnosti přístupné dvěma historickými štolami (Marie Pomocná a Země zaslíbená) s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

  • Main Elements
  • Interactive Map
  • Hornická krajina Vrch Mědník

    Hornická krajina Vrch Mědník je autentická hornická krajina, která dokumentuje různé způsoby dobývání železných, měděných a v menší míře i stříbrných rud z tvrdých skarnových hornin po období delší než 400 let (od 15. do 19. století).  Díky exponované výškové poloze a dobré přístupnosti je Mědník unikátním „studijním prostorem“, kde lze sledovat jednotlivé historické etapy zpřístupňování ložisek od stupňovitého povrchového dobývání přes štoly a šachty až po podzemní důlní díla. Na svazích Mědníku se nachází více než 80 šachet a štol, jež jsou dobře viditelné díky pinkám, ústím štol a haldám. Kolem roku 1520 bylo na úpatí vrchu založeno horní město Měděnec.