vyberte jazyk

„Who is Who?“ v programu světového dědictví UNESCO

„Who is Who?“ v programu světového dědictví UNESCO

Výbor pro světové dědictví je nejdůležitější grémium pověřené realizací Úmluvy o světovém dědictví a sestává z 21 členských států, jejichž složení se mění. Výbor rozhoduje jednou ročně o zápisu nominovaných statků na Seznam světového dědictví UNESCO. Podkladem pro rozhodnutí je doporučení předložené poradními odbornými grémii.

Centrum světového dědictví je stálý sekretariát Výboru pro světové dědictví a organizačně je začleněno do sektoru kultury Sekretariátu UNESCO v Paříži. Centrum světového dědictví organizuje zasedání Generálního shromáždění a Výboru, přijímá nominační žádosti o zápis na Seznam světového dědictví, koordinuje monitorování lokalit zařazených do světového dědictví a organizuje periodické podávání zpráv. Od roku 2000 je ředitelem Centra světového dědictví Ital Francesco Bandarin.

ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla), IUCN (Světový svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů) a ICCROM (Mezinárodní studijní centrum pro zachování a restaurování kulturních statků) jsou tři odborná poradní grémia a podporují Výbor pro světové dědictví při rozhodování o zápisu na Seznam světového dědictví. Experti v příslušných oborech prověřují žádosti ohledně splnění kritérií na světové dědictví. Patří sem také prohlídka na místě. Poradní grémia doporučují Výboru pro světové dědictví, aby hodnocený statek buď zapsal, nebo nezapsal, či aby žádost vrátil k vylepšení.