Dlouhá cesta od nápadu k podání žádosti

Mezi zápisem „Hornické a kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ na oficiální německý Indikativní seznam v roce 1998 a společným podáním žádosti Spolkové republiky Německo a České republiky v roce 2014 uplynulo 16 let.

Poté, co Projektová skupina pro zápis na Seznam světového dědictví, vytvořená v roce 2000 na Institutu pro průmyslovou archeologii, dějiny vědy a techniky (IWTG) na Technické univerzitě - Báňské akademii Freiberg, v prosinci 2001 na základě studie potvrdila potenciál pro přijetí hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří jako kulturní krajiny na Seznam světového dědictví, bylo možné záměr krok za krokem realizovat: v roce 2003 byla za účelem ideové a finanční podpory projektu založena nadace "Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V.". Ještě v témže roce byly navázány první kontakty s Českou republikou.

V letech 2007 až 2012 proběhl výběr a popis předpokládaných objektů k zápisu na Seznam světového dědictví v saské a české části regionu pomocí tzv. Studií proveditelnosti mj. v rámci přeshraničního projektu podporovaného EU.

Založením obecně prospěšné společnosti s účastí dvou krajů na české straně v roce 2010 (Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.) a o rok později převzetím gesce na saské straně třemi zemskými okresy a 35 obcemi (Welterbekonvent Erzgebirge) byla organizace a financování fáze podání žádosti přenesena do odpovědnosti regionu.

Od roku 2012 pracovala projektová skupina na IWTG pod dohledem přeshraniční pracovní skupiny pod gescí příslušných ministerstev na kompletních podkladech k žádosti o zápis na Seznam světového dědictví. Výsledkem této spolupráce bylo v roce 2013 vyhotovení česko-německé žádosti o zápis "Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří" na Seznam světového dědictví. V lednu 2014 oba smluvní státy žádost podepsaly a podaly na Centrum světového dědictví v Paříži.

Po úspěšném hodnotícího období v roce 2015 bylo do konce listopadu 2015 intenzivní koordinaci s Mezinárodní rada pro památky a sídla ( ICOMOS ). Welterbewürdigkeit návrh byl potvrzen , nicméně , povzbuzený ICOMOS objasnění nebo kvalifikaci dokumentů zaslaných ke zlepšení šancí na úspěšný zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pro uplatnění světového kulturního dědictví byla vymazána na jaře 2016 znovu. Cílem je nyní znovu předložit revidované aplikační dokumenty při nejbližší příležitosti (únor 2017 ) .