„Who is Who?“ w programie światowego dziedzictwa UNESCO

Komitet Światowego Dziedzictwa jest najważniejszym gremium odpowiedzialnym za realizację konwencji o ochronie światowego dziedzictwa i składa się z 21 państw członkowskich, przy czym skład komitetu ulega ciągłym zmianom. Raz w roku komitet podejmuje decyzję o przyjęciu nominowanych obiektów na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podstawę do podjęcia decyzji stanowi zalecenie, wydane przez właściwe doradcze gremia. 

Centrum Światowego Dziedzictwa to stały sekretariat Komitetu Światowego Dziedzictwa, który jest pod względem organizacyjnym zintegrowany w sektorze kultury sekretariatu UNESCO w Paryżu. Centrum Światowego Dziedzictwa organizuje posiedzenia walnego zebrania i komitetu, przyjmuje wnioski o nominację do listy światowego dziedzictwa, koordynuje monitoring miejsc światowego dziedzictwa i organizuje składanie okresowych sprawozdań. Od roku 2000 dyrektorem centrum światowego dziedzictwa jest Włoch Francesco Bandarin. 

ICOMOS (Komitet Narodowy Rady Ochrony Zabytków), IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) oraz ICCROM (Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury) stanowią trzy doradcze gremia i wspierają Komitet Światowego Dziedzictwa w podejmowaniu przez niego decyzji o przyjęciu na listę światowego dziedzictwa. Kompetentni eksperci  badają wniosek pod kątem spełnienia kryteriów światowego dziedzictwa. Do ich pracy należą również dokonywane na miejscu oględziny. Gremia doradcze zalecają Komitetowi Światowego Dziedzictwa przyjęcie danego wniosku, jego odrzucenie lub też odesłanie z powrotem do składającego celem dokonania poprawek.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de