Jako první velké horní město v Krušnohoří vznikl v roce 1168 Freiberg. V následujících staletích vedlo objevení dalších nalezišť rudy v celém Krušnohoří k vytvoření světově jedinečné hornické sídelní a městské krajiny. V saské části Krušnohoří tak bylo až do 17. století založeno více než 30 a v české části více než 20 horních měst. Raná horní města jako Freiberg a Krupka byla nejprve zakládána bez plánu a málo pravidelně. Od 16. Století docházelo k zakládání měst plánovitěji a zčásti, jako například v Marienbergu nebo Horní Blatné, s půdorysem ve tvaru šachovnice na základě představ o výstavbě ideálních renesančních měst. O rozhodujícím vlivu hornictví a s ním spojeného bohatství svědčí dodnes ve větších i menších horních sídlech četné architektonicky významné sakrální a profánní stavby jako kostely, radnice, šlechtické paláce nebo také obytné domy horních úředníků a horníků. Rovněž mladší hornická období těžby černého uhlí a uranové rudy v 19. a 20. století zanechala celou řadu charakteristických obytných, veřejných a správních staveb, které jsou dnes památkově chráněné.

Eisenhütte Erlahammer - Herrenhof
Historische Altstadt Annaberg - St. Annenkirche
Historische Altstadt Freiberg
Historische Altstadt Schneeberg - Rathaus
creation:  599media GmbH